علیرضا نوین

۰۴خرداد
شهردار اسبق تبریز کرونا را شکست داد

شهردار اسبق تبریز کرونا را شکست داد

یاز اکو - او با انتشار تصویری از خود ضمن تشکر از پیام‌های مردم اعلام کرد با شکست کرونا از خوشحالی گریه و خداوند را شکر کرده است.‌

});