عوارض خروج از کشور

۰۵اردیبهشت
عوارض خروج از کشور به چه حسابی می رود و خرج چه اموری می‌شود؟

عوارض خروج از کشور به چه حسابی می رود و خرج چه اموری می‌شود؟

یاز اکو - عوارض خروج از کشور در دهه ۶۰ با سیاست آبادانی و جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی، از مسافران گرفته می‌شد، اما اکنون این عوارض با چه نیتی دریافت می‌شود، به چه حسابی می‌رود و خرج چه اموری می‌شود؟

});