قیمت برق

۲۴فروردین
افزایش ۳۳ درصدی قیمت برق برای مشترکان پرمصرف

افزایش ۳۳ درصدی قیمت برق برای مشترکان پرمصرف

یاز اکو - مدیرعامل توانیر از افزایش ۳۳ درصدی قیمت برق برای مشترکان پرمصرف که تا اردیبهشت مصرف خود را کاهش ندهند، خبر داد.

});