مانع زدایی از تولید

۰۵فروردین
کلید حمایت و مانع زدایی از تولید
یادداشت؛

کلید حمایت و مانع زدایی از تولید

یاز اکو - قول مشهوری هست که دانش فاینانس درواقع ریاضیات مالی بسیار ساده‌ای است که با روش‌های پیچیده ارزیابی و محاسبه و قیمت‌گذاری ریسک تلفیق شده است.

});