علی رسولیان

۰۱اسفند
تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی افزایش یافته است
معاون وزیر:

تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی افزایش یافته است

یاز اکو -معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: تقاضا برای سرمایه‌گذاری به ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور افزایش یافته است.

});