عیدی کارگران

۱۲اسفند
تمام جزییات «عیدی» کارگران و ساز و کارهای تعیین آن

تمام جزییات «عیدی» کارگران و ساز و کارهای تعیین آن

یاز اکو - فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی به تشریح ساز و کارهای حول عیدی گروه‌های مختلف کارگران پرداخت.

});