سفارت

۱۵فروردین
مجوز فروش زمین سفارت ایران در آنکارا صادر شد

مجوز فروش زمین سفارت ایران در آنکارا صادر شد

یازاکو - با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، وزارت امور خارجه مجاز شد نسبت به فروش زمین متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا اقدام نماید.

});