فرزندآوری

۲۲فروردین
نرخ رشد جمعیت به پایین‌ترین رقم در تاریخ کشور رسید

نرخ رشد جمعیت به پایین‌ترین رقم در تاریخ کشور رسید

یاز اکو - یک کارشناس جمعیت گفت: متأسفانه در حال حاضر کمترین نرخ رشد جمعیت را در تاریخ کشور تجربه کردیم و این زنگ خطر بزرگی برای ما محسوب می‌شود.

});