راه آهن اردبیل میانه

۱۱اردیبهشت
تجهیزات موردنیاز روسازی پروژه راه‌آهن اردبیل تامین شد

تجهیزات موردنیاز روسازی پروژه راه‌آهن اردبیل تامین شد

یاز اکو - استاندار اردبیل از تامین تجهیزات موردنیاز عملیات روسازی (ریل‌گذاری) و پل‌های پروژه راه‌آهن اردبیل _ میانه خبرداد.

});