ستاد ملی کرونا

۰۵اسفند
مقصر قرمز شدن خوزستان کیست؟ مردم یا ستاد ملی کرونا؟

مقصر قرمز شدن خوزستان کیست؟ مردم یا ستاد ملی کرونا؟

یاز اکو - تنها راه کنترل کرونا، سخت‌گیری از سوی حکومت است. تا زمانی که جاده باز باشد، سفر هم هست خیالتان راحت. راه شمال بسته شد، مردم به جنوب پناه بردند.

});