عاشیق

۰۸خرداد
پیشکسوت موسیقی عاشیقی درگذشت

پیشکسوت موسیقی عاشیقی درگذشت

یاز اکو - عاشیق چنگیز بی‌ریا پیشکسوت موسیقی عاشیقی استان درگذشت.

});