فرابورس

۲۰اردیبهشت
نخستین عرضه اولیه در سال ۱۴۰۰
جزئیات 6 افزایش سرمایه جدید؛

نخستین عرضه اولیه در سال ۱۴۰۰

یاز اکو - مهمترین خبر مربوط به شرکت ها همچنان پیرامون مجامع سالیانه و افزایش سرمایه ها پیگیری میشود.

});